Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Trwa nabór wniosków na rozwój usług

2019-11-06

Do 20 listopada br. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-20.
O dotację może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. Chodzi o świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  • 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
  • 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
  • 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach.
Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.
Wnioski poddane zostaną ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie listy kryteriów (m.in. innowacyjność, ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko czy realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym).
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat