Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Artykuł z numeru: 5/2008

Ziemniaki pozbawić konkurencji

Ziemniak jest rośliną mało konkurencyjną dla chwastów. Dlatego wymaga stosowania skutecznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Na plantacjach ziemniaka, gdzie chwasty występują w dużym nasileniu, straty plonu mogą być wysokie i sięgać nawet do 70%. Ograniczanie zachwaszczenia tylko metodami mechanicznymi bez stosowania herbicydów często bywa niezadowalające.

Na kilka sposobów
Chwasty w uprawie ziemniaka charakteryzują się największą szkodliwością w dwóch terminach, na początku i pod koniec wegetacji. Można je ograniczać poprzez staranne przygotowanie stanowiska pod uprawę, gdyż skład gatunkowy chwastów w ziemniaku uzależniony jest od intensywności zabiegów uprawowych w całym zmianowaniu. Istnieje kilka metod odchwaszczania plantacji ziemniaka. Metoda mechaniczna nie zabezpiecza w pełni plantacji przed zachwaszczeniem i w dużym stopniu uzależniona jest od przebiegu pogody, a w szczególności od uwilgotnienia gleby. O skuteczności tych zabiegów decyduje ich terminowe wykonanie, w fazie największej wrażliwości chwastów (siewek), gdyż chwasty zaawansowane w rozwoju są niszczone w niewielkim stopniu.
Coraz powszechniej stosuje się mechaniczno-chemiczny system odchwaszczania, w którym przeprowadza się kilkakrotne obsypywanie (uzależnione od stanu zachwaszczenia gleby), a następnie wykonuje się zabieg herbicydowy (do momentu zwierania rzędów). Do zwalczania chwastów
w ziemniaku zarejestrowanych jest kilkanaście herbicydów, zarówno do stosowania przed- jak i po wschodach (tabela 1.).

Herbicydy dają wygodę
Stosowanie herbicydów przed wschodami jest ściśle uzależnione od pogody, głównie od uwilgotnienia gleby. Jest to związane z uruchomieniem substancji aktywnej (przy zbyt niskiej wilgotności herbicyd odparuje). Dlatego znajomość mechanizmów i sposobu działania herbicydów ma duże znaczenie praktyczne. Pozwala zaplanować ochronę
w taki sposób, by nie doprowadzić do powstawania kompensacji lub odporności chwastów na stosowane substancje aktywne.
Herbicydy do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka można stosować w następujących terminach:

  • przed sadzeniem;
  • tuż po posadzeniu;
  • do 10 dni przed wschodami roślin ziemniaka;
  • po wschodach roślin ziemniaka i chwastów.

Na skuteczność herbicydów stosowanych przed wschodami wpływa wilgotność i temperatura gleby oraz pogoda. Natomiast o skuteczności herbicydów do powschodowego stosowania decyduje głównie faza rozwojowa chwastów i ich wrażliwość na poszczególne substancje aktywne.

Uważać na karencję
W produkcji odmian bardzo wczesnych i wczesnych na najwcześniejszy zbiór (ok. 60 dni od sadzenia) należy zwracać uwagę na długość okresu karencji herbicydów. Dla przykładu Afalon Dyspersyjny 450 SC posiada 90-dniowy okres karencji, co w przypadku uprawy na najwcześniejszy zbiór wyklucza możliwość jego użycia. Herbicydy przedwschodowe aplikowane zbyt późno, gdy kiełkujące ziemniaki znajdują się tuż przy powierzchni gleby, mogą powodować fitotoksyczność.
W skrajnych przypadkach może dojść nawet do całkowitego zniszczenia plantacji, np. Afalon Dyspersyjny 450 SC - chlorozy blaszek liściowych; Command 480 EC, Racer 25 EC - bielenie tkanek liści, zahamowanie wzrostu.
Do przedwschodowego zwalczania chwastów można stosować herbicydy Sencor 70 WG (metrybuzyna) i Plateen 41,5 WG (metrybuzyna i flufenacet). Zwłaszcza połączenie tych dwóch substancji aktywnych pozwala na eliminację zarówno chwastów dwuliściennych, jak i niektórych jednoliściennych, jednak z wyjątkiem perzu właściwego. Wszystkie herbicydy stosowane przed wschodami roślin ziemniaka powinny być aplikowane na wilgotną glebę,
co zapewnia "uruchomienie" substancji aktywnej. Po wykonaniu zabiegu nie należy przeprowadzać żadnych uprawek mechanicznych, aby nie zniszczyć warstwy ochronnej, tzw. filmu, stworzonej przez herbicyd na powierzchni gleby.
Spośród herbicydów powschodowych powszechnie stosowany jest Sencor 70 WG, a także jego generyki (oparte na metrybuzynie: Dancor 70 WG, Metripaz 70 WP, Mistral 70 WG, Inter Metribuz 70 WG i Wisar 70 WG). Metrybuzyna zastosowana powschodowo może powodować u niektórych odmian objawy fitotoksyczności. Na roślinach powstają chlorotyczne i nekrotyczne przebarwienia (tabela 2.).
Zjawisko to ma duże znaczenie w produkcji nasiennej, gdyż może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie selekcji negatywnej poprzez maskowanie objawów chorób wirusowych. W uprawie towarowej odmian bardzo wczesnych i wczesnych może doprowadzić do zdrobnienia bulw. Zmniejszenie plonu spowodowane powschodowym stosowaniem metrybuzyny, w zależności od stopnia wrażliwości odmian, może wynosić od 5% do 60%. Natomiast u odmian o najwyższej wrażliwości może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji. Dlatego na plantacjach nasiennych i w odmianach wrażliwszych na metrybuzynę zabiegi z jej udziałem zaleca się wykonać przed wschodami - do 10 dni po posadzeniu.
Herbicydy Apyros 75 WG i Titus 25 WG mogą być stosowane do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Jednak w sytuacji, gdy wystąpią niesprzyjające warunki (duże różnice temperatury między dniem i nocą), po zastosowaniu Titusa 25 WG może dochodzić do fitotoksycznej reakcji ziemniaka. Oba omawiane herbicydy działają w roślinie układowo. Dlatego powinny być stosowane wtedy, gdy na plantacji są już chwasty. Titus 25 WG można zastosować w dawkach dzielonych, dwukrotnie po 30 g/ha (ze względów ekonomicznych - na siewki pierwszą część, a w razie konieczności na nowe odrosty perzu drugą część).

Jednoliścienne powschodowo
Wszystkie herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych w ziemniaku są przeznaczone do stosowania w okresie powschodowym (tabela 3.). W celu uzyskania pożądanej skuteczności zabieg powinien być wykonany przed zwarciem rzędów, aby środek mógł dotrzeć do chwastów. Stosując herbicyd Leopard 05 EC, warto pamiętać o możliwości zmniejszenia jego dawki nawet o 20-25%. Wówczas trzeba dodać adiuwant, np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC lub Olbras 88 EC,
w ilości 1,5 l/ha. W sytuacji, gdy chwasty są zbyt duże lub panuje susza, należy dodać adiuwant przy zachowaniu pełnej dawki tego herbicydu.

 

Janusz Urbanowicz
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone